Privacyreglement en klachtenregeling

Privacyreglement

Wanneer u bij ons onder behandeling staat zal Fysio Hermans een registratie bij houden van alle medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in dit reglement vastgelegd.

Uiteraard gaat de medewerkers zorgvuldig met deze gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde WBP een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Nadat de cliënt is uitbehandeld worden de gegevens gearchiveerd.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit kenbaar maken via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk.

Klachtenregeling

De therapeuten van Fysio Hermans doen hun werk zo goed mogelijk. Desondanks kan er eens iets niet helemaal goed gaan, of het kan zijn dat u ontevreden bent over de behandeling.

Wij hopen dat u dit aan ons meldt, zodat wij actie kunnen ondernemen. Komen we er niet uit, of bent u ontevreden over de afhandeling, dan kunt een officiële klacht indienen.

Hiervoor zijn wij aangesloten bij de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Op de website www.defysiotherapeut.com kunt u lezen hoe u van deze regeling gebruik kunt maken.

Andere reglementen
Zoals voorgeschreven door de overheid zijn in onze praktijk de volgende reglementen van toepassing:

-De Klachtenregeling van het KNGF
-De wet van geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO)
-De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)